Συσσωματώσεις

Το ρητό “ισχύς εν τη ενώση” στα πλαίσια του σημερινού νομοθετικού περιβάλλοντος βρίσκει πλήρη εφαρμογή μέσα από τις ρυθμίσεις που προβλέπουν πολλών ειδών συλλογικές οντότητες και δράσεις.

Πολιτιστικά σωματεία, αθλητικοί σύλλογοι, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Μη κυβερνητικές Οργανώσεις, Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες, Συνδικαλιστικά και εργατικά σωματεία κλπ προάγουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τα συμφέροντα των μελών τους και τους καταστατικούς σκοπούς τους από ότι το άθροισμα των μεμονωμένων προσπαθειών έκαστης μονάδας θα μπορούσε. Τα σωστά θεμέλια μιας τέτοιας συλλογικότητας στην γέννηση της είναι η μισή επιτυχία της, με την άλλη μισή να έγκειται στην υπερπήδηση κάθε είδους προβλημάτων που αναφύονται τόσο στο εσωτερικό τους όσο και στις σχέσεις του με τρίτους